Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

Հայտարարություններ

9 Հունիս, 2017
ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, ղեկավարվելով ՀՀ ընտրական օրենսգրքի 39-րդ հոդվածի 5-րդ մասով և ԿԸՀ 2016 թվականի նոյեբերի 9-ի N 124-Ն որոշմամբ, 2017 թվականի հունիսի 12-ից մինչև հունիսի 30-ը ներառյալ ընդունում է ընտրությունների անցկացման մասնագիտական դասընթացներին մասնակցելու դիմումներ:
Դիմումի Ձև 1
Դիմումի Ձև 2   Ցուցակի էլեկտրոնային ձևաթուղթը

Դասընթացներն անցկացվելու են …

Դաuընթացներին կարող են մաuնակցել ընտրական հանձնաժողովներում ընդգրկվելու իրավունք ունեցող Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիները` անձամբ ներկայացնելով դիմումի կամ կուսակցության ներկայացրած ցուցակներին համապատասխան:
Դիմումներն ընդունվում են աշխատանքային օրերին` ժամը 10.00-ից 14.00-ն: Դիմումի ձևը կարելի է ներբեռնել Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքից (www.elections.am): Դիմումով նշված տվյալների սխալ, թերի կամ ոչ լիարժեք լինելու պատճառով առաջացած անհամապատասխանության համար Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի կրում պատասխանատվություն:
Կուսակցությունները ներկայացնում են դաuընթացներին մաuնակցել ցանկացող քաղաքացիների ցուցակ: Ցուցակը ներկայացվում է միայն Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով` նաև էլեկտրոնային կրիչով` Microsoft Excel տարբերակով:
Որակավորման ստուգարքը կանցկացվի դասընթացի ավարտից հետո` դասընթացի վայրում, թեստային ստանդարտ եղանակով` գրավոր: Ստուգարքին թույլատրվում է մասնակցել անձնագրի կամ անձը հաuտատող այլ փաuտաթղթի առկայության դեպքում:
Դասընթացների կազմակերպման վայրի, օրվա և ժամի մասին կհրապարակվի լրացուցիչ հայտարարություն` դասընթացի օրվանից առնվազն 3 օր առաջ:
Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 010-54-35-06, 010-56-31-29:
24 Մայիս, 2017
Այս նպատակով ԿԸՀ է ներկայացվում դիմում, որը պետք է պարունակի.
1. լրատվական գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձի լրիվ անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը, եթե լրատվական գործունեություն իրականացնողը ֆիզիկական անձ է` նրա ազգանունը, անունը, հայրանունը (եթե հայրանունը նշված է անձնագրում) և բնակության վայրը.
2. լրատվական գործունեություն իրականացնողի կողմից տարածվող զանգվածային լրատվության միջոցի անվանումը.
3. ծանուցման հասցեն, հեռախոսահամարը.
4. նշում՝ տվյալ զանգվածային լրատվության միջոցի տարածման սկզբնաժամկետի մասին.
5. արտոնագրված վերգետնյա եթերային հեռարձակում իրականացնելու դեպքում` նշում այդ մասին.
6. ընտրության անվանումը և քվեարկության օրը.
7. կից ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը.
8. դիմումի տրման ամսաթիվը.
9. դիմումատուի ստորագրությունը:
Դիմումին կից պետք է ներկայացվի ԶԼՄ ներկայացուցիչների ցուցակը: Ցուցակի էլեկտրոնային տարբերակի ձևաթուղթը կարող է ներբեռնվել ԿԸՀ համացանցային կայքից: Ցուցակը ներկայացվում է թղթային և էլեկտրոնային տարբերակով:
Յուրաքանչյուր լրատվական գործունեություն իրականացնող կարող է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում հավատարմագրել իր անունից տարածվող միայն մեկ զանգվածային լրատվության միջոց և այդ զանգվածային լրատվության միջոցի ոչ ավելի, քան 50 ներկայացուցիչների:

Դիմումի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2017 թվականի հունիսի 3-ը:
23 Մայիս, 2017
Թիվ 1 տարածքային ընտրական հանձնաժողով
Խորհրդային
ք. Երևան, Ավան, Իսահակյան թաղամաս, 3/1ա շենք, 4

Թիվ 2 տարածքային ընտրական հանձնաժողով
Թիվ 15
ք. Երևան, Նոր-Նորք, Գայի պող. 10/3

Թիվ 3 տարածքային ընտրական հանձնաժողով
Արաբկիր
ք. Երևան, Ազատության պող. 20 շենք, 37

Թիվ 4 տարածքային ընտրական հանձնաժողով
Արաբկիր
ք. Երևան, Ազատության պող. 20 շենք, 37

Թիվ 5 տարածքային ընտրական հանձնաժողով
Մաշտոց
ք. Երևան, Դավթաշեն, Տ. Պետրոսյանի 31/1

Թիվ 6 տարածքային ընտրական հանձնաժողով
Թիվ 23
ք. Երևան, Աջափնյակ, Շինարարաների 25

Թիվ 7 տարածքային ընտրական հանձնաժողով
Շահումյան
ք. Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա, Սեբաստիա 14շենք, 55

Թիվ 8 տարածքային ընտրական հանձնաժողով
Թիվ 35
ք. Երևան, Շենգավիթ, Բագրատունյաց 13

Թիվ 9 տարածքային ընտրական հանձնաժողով N 9
Մյասնկյան
ք. Երևան, Կենտրոն Կորյունի 6 շենք, 25

Թիվ 10 տարածքային ընտրական հանձնաժողով
Էրեբունի
ք. Երևան, Տիգրան Մեծի պողոտա, 48 շենք, 41