Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

Հայտարարություններ

27 Մայիս, 2016
ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, ղեկավարվելով ՀՀ ընտրական օրենսգրքի 39-րդ հոդվածի 5-րդ մասով և ԿԸՀ 2011 թվականի հուլիսի 29-ի N 36-Ն որոշմամբ, 2016 թվականի մայիսի 30-ից մինչև հունիսի 30-ը ներառյալ ընդունում է ընտրությունների անցկացման մասնագիտական դասընթացներին մասնակցելու դիմումներ:
Դիմումի Ձև 1
Դիմումի Ձև 2   Ցուցակի էլեկտրոնային ձևաթուղթը

Դասընթացներն անցկացվելու են
Դաuընթացներին կարող են մաuնակցել ընտրական հանձնաժողովներում ընդգրկվելու իրավունք ունեցող Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիները, ինչպես նաև հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները` կազմակերպության ներկայացրած ցուցակներին համապատասխան:

Դիմումներն ընդունվում են աշխատանքային օրերին` ժամը 10.00-ից 14.00: Դիմումի ձևերը կարելի է ներբեռնել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքից (www.elections.am), դիմումին կից ներկայացվում է մասնակցի անձնագրի պատճենը:

Կուսակցությունը, հասարակական կազմակերպությունը ներկայացնում է դաuընթացներին մաuնակցել ցանկացող քաղաքացիների ցուցակ: Ցուցակը ներկայացվում է միայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, նաև էլեկտրոնային կրիչով` Microsoft Excel տարբերակով:

Որակավորման ստուգարքը կանցկացվի դասընթացի ավարտից հետո` դասընթացի վայրում, թեստային ստանդարտ եղանակով` գրավոր: Ստուգարքին մասնակցել թույլատրվում է անձնագրի կամ անձը հաuտատող այլ փաuտաթղթի առկայության դեպքում:

Դասընթացների կազմակերպման վայրի, օրվա և ժամի մասին կհրապարակվի լրացուցիչ հայտարարություն` դասընթացի օրվանից առնվազն 3 օր առաջ:

Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 010-54-35-06, 010-56-31-29:
18 Մայիս, 2016
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեղեկատվության վերլուծության վարչության համակարգչային ծառայությունների բաժնի առաջատար մասնագետն (ծածկագիր՝ 88-3.2-11)
Իրականացնում է Հանձնաժողովում ներդրված ծրագրային միջոցների թեստավորման (փորձարկման) աշխատանքները, ընտրական օրենսգրքի պահանջներին համապատասխան տեխնիկական առաջադրանքների, տեխնիկական բնութագրերի և անհրաժեշտ այլ փաստաթղթերի հետ կապված աշխատանքներ, նախագծերի արդյունքների ընդունման աշխատանքներ: Մշակում է համակարգից օգտվելու ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, ինչպես նաև համակարգի տեխնիկական նկարագրի փաստաթղթեր, իրականացնում է ընտրությունների անցկացման մասնագիտական դասընթացներին (ստուգարքներին) առնչվող գործառույթներ, ընտրական հանձնաժողովների կազմերի և դիտորդների տվյալների շտեմարանի շահագործում և կանոնակարգում: Հետևում է Հանձնաժողովի պաշտոնական համացանցային կայքի անխափան աշխատանքին և կատարում է տվյալների արդիականացում, անհրաժեշտության դեպքում մշակում և տեղադրում է նոր էջեր:

Մրցույթը կկայանա 24.06.2016թ.` ժամը 10:00-ին, Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի շենքում (ք. Երևան, Գ. Քոչարի 21ա) :

Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է …
15 Մարտ, 2016
Հայտերն ընդունվում են`
15.03.2016թ. ԿԸՀ N 14-Ա որոշման մեջ նշված ժամկետներում:
Էլեկտրոնային ձևաթուղթ