Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

Հայտարարություններ

27 Օգոստոս, 2014
Հայտերն ընդունվում են`
27.08.14թ. ԿԸՀ N 19-Ա որոշման մեջ նշված ժամկետներում:
Էլեկտրոնային ձևաթուղթ
30 Հուլիս, 2014
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեղեկատվության վերլուծության վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 88-2.3-6)
Իրականացնում է ընտրությունների ընթացքում ընտրական հանձնաժողովների անդամների, թեկնածուների (կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքների), ինչպես նաև ընտրական գործընթացի այլ մասնակիցների վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվական բանկի ստեղծման աշխատանքները` այդ տվյալների հիման վրա կատարելով վերլուծական աշխատանքներ: ՀՀ ընտրական օրենսգրքով սահմանված կարգով իրականացնում է ընտրությունների արդյունքների աղյուսակավորման և տվյալների վերլուծության աշխատանքները «Ընտրություններ» ավտոմատացված համակարգի միջոցով: Իրականացնում է Հանձնաժողովի պաշտոնական համացանցային կայքում ընտրությունների վերաբերյալ արդի տեղեկությունների տեղադրումը, թարգմանում և վարում է կայքի անգլերեն տարբերակը: Իրականացնում է Աշխատակազմում էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության, ինչպես նաև էլեկտրոնային գործավարության, էլեկտրոնային փաստաթղթերի կամ այլ էլեկտրոնային հենքերի տեղեկատվության վերլուծության արխիվացման և պահպանման աշխատանքները:

Մրցույթը կկայանա 08.10.2014թ.` ժամը 10.30-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է
30 Հուլիս, 2014
Ներքին աուդիտի բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 88-2.2-14)
Ապահովում է ներքին աուդիտի կանոնակարգի նախագծի, ներքին աուդիտի ռազմավարական ու տարեկան ծրագրերը կազմելու աշխատանքները և դրանք Հանձնաժողովի նախագահին ու Ներքին աուդիտի կոմիտե ներկայացնելը: Յուրաքանչյուր աուդիտի համար մշակում և սահմանում է առաջադրանք` նշելով դրա իրականացման շրջանակը, խնդիրները, տևողությունը և տրամադրված ռեսուրսները, աուդիտի մոտեցումներն ու տեխնիկան, աուդիտի տեսակն ու ծավալը: Կատարում է իրականացման ենթակա աուդիտորական առաջադրանքների բաժանում ներքին աուդիտորների միջև: Աուդիտի ավարտից հետո ապահովում է հաշվետվության կազմումը` նախապես քննարկելով այն աուդիտի ենթարկվող միավորի ղեկավարի հետ, և տրամադրում է Հանձնաժողովի նախագահին, ինչպես նաև աուդիտի ենթարկվող միավորի ղեկավարին:

Մրցույթը կկայանա 03.10.2014թ.` ժամը 10.30-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է