Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք
Ընտրողների գրանցում իրականացնող տեխնիկական սարքավորումների ուսուցում
Training of the technical equipment carrying out registration of electors
Տեխնիկական սարքավորումների միջոցով ընտրողների գրանցման ընթացակարգը
Registration procedure of voters through technical equipment