Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք
Ծ Ա Ն ՈՒ Ց ՈՒ Մ
ԴԻՄՈՒՄԻ (ԲՈՂՈՔԻ) ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
26 Դեկտեմբերի 2018թ.
ԴԻՄՈՒՄԱՏՈՒ (ԲՈՂՈՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ) Հ.Մարգարյան

 Քաղաքացի Հ.Մարգարյան-ի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացված 26 Դեկտեմբեր 2018թ.. թիվ - դիմումի (բողոքի) քննարկումը տեղի կունենա՝
 2018թ. Դեկտեմբերի 27 -ին ժամը՝ 17:00 -ին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստում` հասցեն Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Գ. Քոչարի 21ա։

(Ներկայանալ անձը և(կամ) լիազորությունները հաստատող փաստաթղթերով)։
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ