Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

05 Մարտի 2003 թ. Նախագահի ընտրություններ (II Փուլ)

Ընտրողների ընդհանուր թիվը` ըստ ընտրողների ցուցակի 2331507
ՏԸՀ-ներին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 2423018
Մարված քվեաթերթիկների թիվը 826782
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած ընտրողների թիվը` ըստ ստորագրությունների 1595702
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 32367
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ՍՏԵՓԱՆ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆ 504146
ՌՈԲԵՐՏ ՔՈՉԱՐՅԱՆ 1044424
Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 1548570
Վավեր քվեաթերթիկների թիվը 1563071
Անճշտությունների չափը 1062