Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

25 Մայիսի 2003 թ. Հանրաքվե (ՀՀ Սահմանադրությունում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագծի)

Ընտրողների ընդհանուր թիվը` ըստ ընտրողների ցուցակի 2339704
ՏԸՀ-ներին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 2433657
Մարված քվեաթերթիկների թիվը 1216984
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած ընտրողների թիվը` ըստ ստորագրությունների 1215908
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 98046
1.Այո քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը 559687
2.Ոչ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը 552257
Անճշտությունների չափը 3689