Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

27 Նոյեմբերի 2005 թ. Հանրաքվե (ՀՀ Սահմանադրությունում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագծի)

Ընտրողների ընդհանուր թիվը` ըստ ընտրողների ցուցակի 2317462
ՏԸՀ-ներին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 2364469
Մարված քվեաթերթիկների թիվը 849466
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած ընտրողների թիվը` ըստ ստորագրությունների 1514307
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 20364
Օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդների թիվը 1514545
1.Այո քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը 1411711
2.Ոչ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը 82018
Անճշտությունների չափը 1582