Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

9 Հոկտեմբեր, 2005 Կոտայք-Աբովյան համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

Կարապետ Իսրայելյան
Կարապետ Իսրայելյան
Անկուսակցական
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 39 567
ՏԸՀ-ների հատկացված քվեարկության ծրարների թիվը 0
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 41 071
Չօգտագործված քվեարկության ծրարների թիվը 0
Մարված (չօգտագործված, ոչ ճիշտ լրացված և հետ վերադարձված) քվեաթերթիկների թիվը 27 495
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 13 578
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 599
Օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդների թիվը 13 578
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
Իսրայելյան Կարապետ 12 518
Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը (մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում չի լրացվում) 0
Թեկնածուին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (լրացվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 461
Սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 0
Վավեր քվեաթերթիկների թիվը 12 979
Անճշտությունների չափը 2